top of page
Form

JULKINEN SOPIMUS

JULKINEN SOPIMUS

Tämä julkinen sopimus (jäljempänä "Sopimus") asettaa velvollisuudet osallistua yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan GRANIITTI-keskuksessa, "Venäjänkielinen Suomi" Eridan ry -järjestön nuoriso- ja musiikkiosastolla (jäljempänä " Kerho" toisaalta suhteessa osallistujaan julkisesti hyödylliseen toimintaan (yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan osallistuja - toimintakykyinen yksilö, vanhempi, huoltaja - jäljempänä "osallistuja"), toisaalta, sekä määrittää Sopimuksen määrätyllä tavalla hyväksyneen Osallistujan velvollisuudet.

1. SOPIMUKSEN AIHE
Klubi sitoutuu pitämään temaattisia tunteja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti

(jäljempänä "tunnit"), ja Jäsen sitoutuu korvaamaan temaattisten tuntien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja noudattamaan seuran sääntöjä.

2. SOPIMUKSEN TEKEMINEN MENETTELY
2.1. Sopimus on tarjous (julkinen tarjous), joka on suunnattu GRANIITTI-keskuksen yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan haluaville henkilöille.
2.2. Osallistujan katsotaan hyväksyneen Sopimuksen ehdot, jos Osallistuja täyttää rekisteröintilomakkeen paperilla.
2.3. Kaikkia Osallistujan henkilötietoja ei käytetä henkilökohtaisiin tarkoituksiin, eikä niitä siirretä kolmansille osapuolille. Maksajaa koskevat tiedot voidaan siirtää vain perintätoimistolle, mikäli Osallistuja ei maksa laskuja.
2.4. Jokaisesta Osallistujasta tulee ilmoittautumisen yhteydessä Eridan ry -järjestön kannatusjäsen ja Suomen Venäjänkieliset -järjestön jäsen 1 vuoden ajaksi  ja maksaa vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksua ei palauteta. Jäsenmaksu on 15 €.Jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessa riippumatta siitä, missä kohtaa jäsenvuotta (31.07.2022-01.08.2023)  Osallistuja on liittynyt mukaan. 

3. TUNNILLE OSALLISTUMISEN SÄÄNNÖT
3.1. Kursseille osallistuminen alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

3.2. Osallistujan tulee osallistua tunnille aikataulun mukaisesti.
3.3. Kaikki tuntien johtamisprosessiin liittyvät kysymykset tulee lähettää seuran hallinnolle sähköpostitse eridanry@gmail.com
3.4. Osallistuja ei voi keskeyttää sopimus syys- tai kevätkauden puolessa välissä, koska ilmoittautuminen tehdään kerran syys- tai kevätkaudeksi. Tapauksessa kun osallistuja jää harjoitukset kesken, hän tulee silti maksamaan koko lukukauden maksun. 
3.5. Mikäli Osallistujan terveydentila on huono, oppitunnin vetäjällä on oikeus olla hyväksymättä Osallistujaa tunnille. Tunteille osallistuminen muille vaarallisten tartuntatautien aikana on ehdottomasti kielletty.
3.6. Osallistujan siirto ammatista toiseen on mahdollista vain seuran hallinnon kanssa sovittaessa. Hakemus lähetetään sähköpostiosoitteeseen eridanry@gmail.com

4. PALVELUJEN KUSTANNUKSET JA MAKSUMENETTELY
4.1. Korvauksen suuruus yhden kuukauden kustannuksista teematuntien järjestämisestä riippuu tuntien hinnasta.
4.2. Lasku tunneille osallistumisesta laaditaan koko lukukaudelle yhdessä erässä lukukauden alussa ja lähetetään sähköpostitse Osallistujalle.
4.3. Mikäli Osallistuja aloitti tunneille osallistumisen lukukauden puolivälistä alkaen, laskutetaan tästä päivästä lukukauden loppuun. 
4.4 Jäsenen on maksettava lasku ennen laskussa mainittua päivämäärää (eräpäivä).
4.5 Lukuvuoden aikana Osallistujilla voi olla mestarikursseihin, kilpailuihin, festivaaleihin liittyvistä matkoista aiheutuvia lisäkustannuksia, jotka he maksavat itsenäisesti.
4.6. Mikäli laskua ei ole maksettu 14 päivän kuluessa laskussa ilmoitetusta päivämäärästä, lähetetään Osallistujalle sähköpostimuistutus maksun myöhästymisestä ja seuraavaan laskuun lisätään 5 euron sakkomaksu.
4.7. Mikäli laskua ei ole maksettu 14 vuorokauden kuluttua, osallistuja evätään osallistumasta tunnille, kunnes kaikki laskun maksurästit on selvitetty. Maksamattomat laskut toimitetaan perintätoimistolle perintää varten.
4.8 Maksupäivän siirto on mahdollista hallinnon kanssa sovittaessa. Laskun maksupäivän siirtämisestä ennen varsinaista laskun maksupäivää tulee sopia kirjallisesti osoitteeseen eridanry@gmail.com

5. OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
5.1. Kerholla on oikeus päättää itsenäisesti tuntien johtamismuodot, menetelmät ja tavat.
5.2. Seura varaa oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja, samoin kuin tehdä muutoksia työaikaan, tuntien aikatauluun, temaattisten tuntien järjestämiskustannusten korvauksen määrään. Mikäli Osallistuja ei hyväksy Sopimuksen muutoksia, Sopimus voidaan irtisanoa ilman seuraamuksia, jos Sopimuksen muutokset koskevat hänen tai hänen lapsensa suoraan toimintaan.
5.3. Seura sitoutuu järjestämään aineellisen ja teknisen tuen tunneille asetettujen hygienianormien, sääntöjen ja hygieniastandardien mukaisesti.
5.4. Seura varaa oikeuden käyttää esitteissään, esitteissään ja muissa julkaisuissaan oppituntien, lomien, esitysten, leirien ja muiden tapahtumien aikana otettuja valokuvia ja videoita. Osallistujan, joka vastustaa kuvien julkaisemista itsestään ja/tai lapsestaan seuran verkkosivuilla ja muussa materiaalissa, tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti keskuksen hallinnolle ennen keskukseen saapumista.
5.5. Osallistuja sitoutuu ilmoittamaan tapahtumapaikan ja/tai tiedot seurasta jakaessaan seurassa tehtyä valokuva-/videomateriaalia (esim. linkki sivustolle, hashtag #graniitti_helsinki jne.)
5.6. Osallistujalla on oikeus valita itselleen ja hänen perheenjäsenilleen sopivia ilmaisia kerhotunteja.

5.7. Osallistuja sitoutuu käsittelemään tunnollisesti koulutusohjelmien, koulutusohjelmien, koulutusohjelmien sisällön kehittämistä.
5.8. Osallistuja sitoutuu pitämään hyvää huolta seuran omaisuudesta ja maksamaan laskut tunnille saapumisesta ajoissa.

6. OSAPUOLTEN VASTUU
6.1. Jäsen on aineellisesti vastuussa seuran omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Mikäli jäsen aiheuttaa vahinkoa seuran omaisuudelle, on jäsen velvollinen korvaamaan vahingoittuneen ja/tai kadonneen omaisuuden kustannukset. Aineellisen vahingon aiheuttaminen vahvistetaan asiakirjalla, jonka osapuolten valtuutetut henkilöt allekirjoittavat. Jos jäsen kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa, seura allekirjoittaa sen yksipuolisesti 2 (kahden) asiasta riippumattoman henkilön läsnä ollessa. Vahingon aiheuttanut osallistuja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan 5 (Viiden) päivän kuluessa vahingon aiheuttamisesta teon perusteella. 6.2. Tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä tai virheellisestä täyttämisestä osapuolet ovat vastuussa Sopimuksen mukaisesti.
6.3. Klubi ei vakuuta jäseniään ja heidän lapsiaan.
6.4 Allekirjoittamalla tämän sopimuksen Jäsen vakuuttaa, että hänellä ei ole lääketieteellisiä vasta-aiheita Klubissa vierailulle.
6.5 Klubi ei vastaa jäsenen terveydelle ja/tai omaisuudelle kolmansien osapuolten toiminnasta aiheutuneista vahingoista.
6.6. Osapuolet ovat vapautettuja vastuusta tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden osittaisesta tai täydellisestä laiminlyönnistä, jos laiminlyönti on seurausta ylivoimaisesta esteestä.

7. LOPPUSÄÄNNÖKSET
7.1. Osapuolet ratkaisevat kaikki tämän sopimuksen mukaiset riidat ja erimielisyydet neuvottelemalla. 

8. OSOITE
Seuran tiedot: Suomen Venäjänkielisten nuoriso osasto - Eridan ry

Virallinen osoite: Graniittitie 9, 00710 Helsinki
Toimipaikka: Graniittitie 9, 00710 Helsinki
Toiminnanjohtajan puh. 045898 9138 Svetlana Miller.

bottom of page